På väg mot EU:s framtida energistrategi

I november kommer EU-kommissionen att publicera ett förslag till en energistrategi för Europa 2011-2020. Strategin ska identifiera behov av åtgärder och lagstiftning och presenta förslag till åtgärder. Den behandlar även en mer långsiktig energipolicy med tidshorisonten 2030-2050. 

Kommissionen pekar bl a ut följande områden som viktiga i den framtida strategin; modern och integrerad energinfrastruktur,  energisystem med låga utsläpp av koldioxid, teknikutveckling och innovation samt en samlad och stark extern energipolicy.

Under sommaren har EU-kommissionen hållit en konsultation.

I juli hölls en debatt i Europaparlamentets industrikommitté. Ledamöterna uppmanar bl a Kommissionen att ta fram bindande nationella mål för energieffektivitet. Industrikommittén antar sina rekommendationer i september. En omröstning kommer att ske i plenum i oktober.

Ministerrådet antog slutsatser på ett möte 31 maj. 

Läs tidigare nyheter i ämnet

2010-05-11 Öppen konsultation om EU:s framtida energistrategi

2007-01-31 Kommissionen presenterar grönbok för energifrågan

/AU

11 Aug 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information