Sammanträde av miljörådet 15 mars

Rådet antog ett enhälligt beslut om framtidens biologiska mångfald. Klara mål sattes dessutom till 2020, inklusive långtidsvisioner som sträcker sig ända fram till 2050. Spaniens miljöminister Elena Espinosa är positiv eftersom hon anser att Spanska ordförandeskapet lägger stor vikt på biologisk mångfald under deras mandatperiod.

Därutöver togs också ett enhälligt beslut angående miljöns betydelse i EU 2020-strategin. Rådet ville att man ska lägga vikt på hållbar och avancerad utveckling för att ta itu problemet med tillväxt och arbetslöshet.

Man diskuterade även förslaget till EU-förordningen om utsläppsreglering på lätta nyttofordon (exempel minibussar och skåpvagnar), som en komplettering till samma koldioxidkrav för personbilar från 2008. 2016 måste nyregistrerade lätta fordon åstadkomma 175g CO2/km, medan vid 2020 måste de prestera 135g CO2/km. Målet är att utsläppen blir mindre än två procent av de totala emissionerna 2020.

Fem länder fortsatte sitt motstånd och blockerade direktivet om inrättande av rambestämmelser för markskydd (2004/35/EG). Enligt miljökommissionär Janez Potocnik är det frågan huruvida jordytor tillhör gränsöverskridande ämnen som luft och vatten inom området av klimatförändring och biologisk mångfald.

Köpenhamnsmötet 2009 utvärderades och man erkände de positiva resultaten, men samtidigt betonade att det inte var tillräckligt eftersom EU:s förväntade ambitioner av världssamfundet inte återspeglades. Arbetet för att skapa ett framtida internationellt avtal för att motverka klimatförändring måste fortsätta.

Sverige företräddes av miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringens dagordning för miljörådet

Regeringens artikel om agendan på miljöministermötet

/Niklas Hjelm Smith

16 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information