Vindkraft och biologisk mångfald

EU-kommissionen har lagt fram riktlinjer för utvecklingen av vindkraft i skyddade naturområden.

Riktlinjerna gäller för nätet Natura 2000, som är en hörnsten i EU:s politik för biologisk mångfald. Natura 2000 är också ett viktigt verktyg för att uppnå EU:s mål att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald fram till 2020. Vindkraften är en viktig del i EU:s mål att 20 procent av Europas totala energiförbrukning senast 2020 ska täckas med förnybar energi, och produktion av förnybar energi i Natura 2000-områden är inte per automatik förbjuden. Sådana projekt måste bedömas från fall till fall.

De riktlinjer som läggs fram syftar till att motverka konflikter mellan vindkraftsutbyggnad och bevarande av biologisk mångfald i skyddade Natura 2000-områden. Riktlinjerna lyfter fram betydelsen av strategisk planering och kvalitativ analys av nya projekt. De beskriver goda exempel och visar hur vindkraften kan utvecklas utan att det skadar känsliga områden.

/AG

15 Nov 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information