Visioner och mål för biologisk mångfald

FN har utropat 2010 till det internationella året för biologiskt mångfald, i ett försök att öka medvetenheten om förlusten av arter och livsmiljöer. EU-kommissionen har kunnat konstatera att EU:s mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 inte har uppfyllts. I ett dokument som publicerats den 19 januari 2010 redogör kommissionen för sina nya visioner och mål för biologisk mångfald efter 2010. Detta är ett ambitiöst dokument där kommissionen även presenterar målen för 2020 samt en långsiktig vision för 2050.

EU-kommissionen hyser förhoppning om att dokumentet ska bidra till att befästa EU:s ståndpunkt om biologisk mångfald inför kommande FN-möte som ska hållas i Japan i oktober. I policydokumentet har hänsyn tagits till resultaten av den i november framlagda EU-undersökningen om de ekonomiska aspekterna av ekosystem. Forskarna krävde då en rad åtgärder, bland annat reformerade jordbruksstöd, betalning för ekosystem- tjänster, "förorenaren betalar" regelverk, för förluster inom den biologiska mångfalden, samt arbetet med att städa upp kuster med döda zoner som orsakas av avrinning från gödningsmedel.

 I dokumentet går att utläsa att kommissionen tagit forskarnas ståndpunkter i beaktande, däremot utvecklar kommissionen de miljörättsliga grundtankar om att "förorenaren betalar" och intar en ståndpunkt om delad ekonomisk ansvar där den som producerar och den som konsummerar delar på kostnaderna. I dokumentet presenterar kommissionen åtgärder som måste vidtas för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Policydokumentet kommer senare att följas av en EU-strategi för biologisk mångfald.

Läs policydokumentet för biologiskt mångfald efter 2010

Läs mer om Biodiversitet på EU-kommissionens hemsida

/Tereza Nuaila

19 Jan 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information