Bred front för biologisk mångfald

EU-kommissionen presenterade den 3:e maj en ny strategi för att skydda den biologiska mångfalden. Arbetet är en del i EU:s internationella åtaganden på området och fokuserar på sex områden med syfte att reducera de huvudsakliga orsakerna bakom minskad biologisk mångfald. Huvudområdena för strategin är:

  • Strikt tillämpning av gällande naturskyddslagstiftning samt nätverk med naturreservat för att bättre kunna bevara livsmiljöer och arter.
  • Förbättra och återställa ekosystem och ekosystemtjänster i möjligaste mån, framför allt genom ökad användning av grön infrastruktur.
  • Säkra hållbarheten inom jord- och skogsbruk.
  • Bevara och skydda fiskbestånden i EU.
  • Bekämpa invasiva främmande arter, som i allt större omfattning leder till förlust av biologisk mångfald i EU.
  • Intensifiera EU:s åtgärder för en samlad global insats i syfte att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Det överutnyttjande av resurser som länge pågått kan bli förödande också ekonomiskt. I EU hotas cirka 25 % av djurarterna av utrotning, däribland däggdjur, groddjur, reptiler, fåglar och fjärilar och 88 % av fiskbestånden är överutnyttjade eller väsentligt decimerade. Detta konstaterar EU-kommissionen i strategin för biologisk mångfald som också  ingår som en del i den övergripande Europa 2020-strategin.

Läs mer om strategin och EU:s arbete för biologisk mångfald här

/Per Stagnell

04 Maj 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information