CSF: Programsynergier

Tillsammans med Sveriges ständiga representation VINNOVA samt fyra andra regionkontor bjöd North Sweden in till seminarium under rubriken "Achieving EU2020 Smart Growth". Moderator var Damien Périssé från CPMR som deltagit i programsynergigruppen tillsatt av EU-kommissionen.

110526 Forskningsseminarium

Paneldebatt

På plats i talarstolarna var nyckelhandläggare vid DG Research och DG Regio. Professor Jerker Delsing från LTU exemplifierade hur man inom projektet ESIS inom Mål 2 lyckats kombinera program för regional utveckling, gränsöverskridande samarbete, nationella program samt samarbete på europeisk nivå. Dimitri Corpakis från DG Research and Innovation på EU-kommissionen var väldigt intresserad av LTU:s starka ställning inom området och deras förmåga att kombinera program inom ett specifikt forsknings- och innovationsområde. Corpakis talade om nyttan med klusterarbete som har kopplingar både mot ERDF, CIP och FP7.    

Göran Brulin, analytiker vid Tillväxtverket var en annan av huvudtalarna. Han förklarade problemen att inte uppnå potentiella synergieffekter med att strukturfondsprogrammen och sektorsprogrammen befinner sig i två helt olika strukturer. Regionala utvecklingsfonden och Sociala fonden har ett regionalt utvecklingsperspektiv med bottom-up stuktur, medan ramprogrammen syftar till att stödja spetsprojekt oberoende av plats. Göran Brulin pekade dock på att det finns stora möjligheter för mer synergieffekter och att det främst är ERDF som måste få upp ögonen för de övriga sektorsprogrammen och möjliggöra kompletterande och till viss del överlappande projekt mot FP 7 och innovationssatsningar. Göran Brulin gjorde EU-kommissionen även uppmärksam på att inga medel idag lades på hur ERDF-programmen bäst skulle kunna implementeras för att uppnå bästa möjliga effekt. Ett möjligt inspel för förändring i framtida programstruktur inom sammanhållningspolitiken. Vill man ha mer synergier i framtiden måste programmen vara öppna för synergieffekter och de som hanterar dem ha mer kunskap än i dag. 

110526 Forskningsseminarium Delsing - Corpakis

Delsing och Corpakis

Ylva Dandanell Daveby från Grants Office, Linnéuniversitetet betonade att det inte finns någon given ordning från vilket program synergierna utgår från. I ett sydsvenskt perspektiv har det varit aktörer verksamma inom FP 7 som sedan engagerar sig inom Mål 2 och inte vice versa som har varit vanligare i norra Sverige, där i vissa fall basen för framgångsrikt agerande inom ramprogrammen har byggts upp inom Mål 1 och senare Mål 2. Hon framhöll också värdet av att lyfta fram goda exempel där programsynergier ägare rum, något som övriga talare var ense om.

110526 Forskningsseminarium

Ylva Dandanell Daveby samtalar med Christian Hansen från VINNOVA:s Brysselkontor.

 

/Per Stagnell

 

 

 

 

 

 

01 Jun 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information