Ett resurseffektivt Europa

Det sista av EU-kommissionens sju sk. flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020 har lanserats. Initiativet som går ut på att inför 2020 skapa ett mer resurseffektivt Europa har sin bakgrund i problematiken med överutnyttjande av resurser och att genom effektivare resursanvändning kunna skapa jobb och högre tillväxt.

För att uppnå förändring inom dessa områden så uppmuntras framföralltmer samarbete, väl förankrade politiska beslut och en ökad samsyn i frågorna i hela EU. Då frågan är komplex och även innefattar stora minskningar i utsläpp av växthusgaser menar man att det är nödvändigt att den hanteras på EU-nivå.

Minskade utsläpp och större omsorg för naturresurser kommer att gynna både konsumenter och producenter i Europa samtidigt som utvecklingsländerna kommer uppleva positiva följder bl.a. genom en stabilare livsmedelsförsörjning.

Flaggskeppsinitiativet i sin helhet återfinns här.

/ Per Stagnell

04 Feb 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information