EU förebereder sig inför klimatmöte

Tidigare under oktober månad kom EU:s miljöministrar överens om en gemensam ståndpunkt inför de internationella klimatsamtal som hålls i Sydafrika den 28 november till den 9 december. I mötets slutsatser understryker miljöministrarna vikten av att hålla ökningen av den globala temperaturen under två grader vilket kan endast uppnås genom ett rättsligt bindande avtal, vilket kan ske genom en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet som senare kan övergå i en bredare rättslig ram.

För att hålla ökningen av den globala temperaturen under två grader anser även miljöministrarna att inte endast de industrialiserade länderna ska förhålla sig till de koldioxidmål som Kyotoprotokollet fastställer, detta ska istället omfatta alla de stora ekonomierna.

Förutom att informera EU:s gemensamma ståndpunkt rörande miljömål under konferensen Sverige Kan!, arrangerad av Hagainitiativet, TCO, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen, talade miljöminister Lena Ek om vad hon anser att Sverige bör göra för att minska sitt utsläpp och föra en hållbar miljöpolitik. Detta kan ske genom att fokusera på teknikutveckling och på så sätt inte hämma tillväxt och jobbskapande av klimatåtgärder, samt att föra klimatarbetet närmare människors vardag då det är dessa som ska genomföra och ta del av omställningen och klimatanpassningen.

Läs en sammanfattningen av miljöministrarnas möte här

Läs miljöministrarnas slutsatser i sin helhet här

Hemsidan för Sverige Kan! hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

31 Okt 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information