Förslag nytt direktiv för effektivare energiförbrukning

Detta innebär att flera av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen för energieffektivitet blir bindande. Målet är att energiförbrukningen i EU ska minska med 20 procent till år 2020.

EU-kommissionen föreslår:

Lagstadgad skyldighet att utveckla energibesparingssystem i alla medlemsstater. Distributörer och företag som säljer energi i detaljistledet kommer att åläggas att varje år spara 1,5 volymprocent av sin energiförsäljning genom energieffektivitetsåtgärder, t.ex. effektivisering av slutförbrukarnas uppvärmningssystem, montering av tvåglasfönster eller isolering av tak. Alternativt har medlemsstaterna möjlighet att föreslå andra energibesparingsmekanismer, t.ex. finansieringsprogram eller frivilliga överenskommelser som ger samma resultat men som inte lägger skyldigheter på energiföretagen.

Offentlig sektor som föregår med gott exempel.Genom lagstiftning ska offentliga organ åläggas att köpa energieffektiva byggnader och tjänster, vilket ökar efterfrågan på energieffektiva produkter och tjänster. De ska dessutom successivt minska energiförbrukningen i sina egna lokaler genom att varje år göra de renoveringsarbeten som krävs på minst 3 % av sin totala golvyta.

Stora energibesparingar för konsumenter. Enkel och avgiftsfri tillgång till förbrukningsdata i realtid och uppgifter om tidigare energiförbrukning genom mer tillförlitliga individuella mätare. Därigenom kommer konsumenterna att bättre kunna följa den egna energiförbrukningen. Fakturorna bör baseras på den faktiska konsumtionen och bygga på mätaruppgifterna.

Industrin. Incitament ska införas för att få små och medelstora företag att genomgå energirevision och sprida bästa praxis. Stora företag måste göra en energirevision för att kartlägga potentialen för minskad energiförbrukning.

Effektiv energiproduktion. Övervakning av effektivitetsnivåerna för ny energiproduktionskapacitet, utarbetande av nationella planer som kan ligga till grund för en effektivisering av uppvärmnings- och nedkylningsinfrastrukturer och även innefattar återvinning av värme från avfallsförbränning. Varje medlemsland ska utarbeta en nationell uppvärmnings- och kylningsplan. Syftet är att utveckla den s.k. CHP-tekniken (combined heat and power).

Energiöverföring och distribution. Uppnå effektivitetsvinster genom att säkerställa att nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet tar hänsyn till energieffektivitetskriterier i sina beslut, i synnerhet när de godkänner nättariffer.

Enligt direktivet ska kommissionen under 2014 göra en utvärdering av utvecklingen mot EU:s 20-procentsmål och, vid behov, lägga fram ytterligare förslag till lagstiftning.

Läs direktivet här

Läs tidigare nyheter om strategier för energieffektivitet här

/MaJ

04 Jul 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information