Green Week 2011

Green Week skulptur skylt
Plastic Bag Monster, Green Week

Green Week -ett årligen återkommande event arrangerat av EU-kommissionen för att främja resurseffektivitet- avslutades idag, och har under 4 dagar samlat 3500 deltagare för diskussion om mer hållbara sätt att använda jordens resurser på. EU-institutionerna har varit närvarande, liksom näringsliv och industri, frivilligorganisationer, myndigheter, forskare och media. Hela konferensen har webstreamats och ett 30-tal sidoevent har organiserats- EU-kommissionens representation i Warszawa anordnar som exempel ett seminarium 11 juni.

Miljökommissionär Janez Potočnik invigde konferensen och påtalade att "resurseffektivisiering inte bara handlar om inskränkningar och knapphet- det är en stor mängd av möjligheter till tillväxt och nya job med mindre avfall, en renare miljö och bättre och mer hållbara val för konsumenter". Målet med Green Week 2011 är, menade miljökommissionären, en tydlig demonstration av genomslagskraften av miljöpolitiken- den har mycket stor betydelse för hur vi väljer att leva".

EWP
Lisa Strübbe, Gema San Bruno representerar frivillig-
organisationen European Water Partnership

Temat för Green Week 2011 stödjer Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ om resurseffektivisering och ett skifte mot mer resurseffektiv, koldioxidsnål ekonomi för att nå hållbar utveckling. Exempel på miljöfrågor som togs upp är resurstillgänglighet, återvinning, biodiversitet, grönare kemikalier, gröna kunskaper och sysselsättning och innovation, finansiering av ekoinnovationer, slängd mat, avfall som resurs, vatten-effektivisering.

Läs mer om Green Week här

/MJ

27 Maj 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information