Krav på ökade satsningar kan gynna regionen

EU har förbundit sig vid att år 2020 ska minst  20 % av energin som konsumeras vara förnyelsebar.  Nu skärper den ansvarige kommissionären Günter Oettinger tonen och menar att betydligt större investeringar i förnyelsebar energi måste göras om detta mål ska kunna nås. Detta utspel kommer efter att utvärderingen visar att EU som helhet och de flesta medlemsstater individuellt misslyckades med att nå sina planerade mål för 2010. Nu manar EU-kommissionen medlemsstaterna att dubbla investeringarna i förnyelsebar energi.  Energikommissionär Oettinger menar också att medlemsstaterna måste göra det lättare för investerare att ta del av medlemsstaternas bidrag och att olika system med lån, subventioner och certifikat måste förenklas och harmoniseras för att öka investeringarna i förnyelsebar energi.

EU-kommissionen betonar också att samarbete mellan stater är grundläggande för att nå de uppsatta målen och att effektiva lösningar  måste gynnas, exempelvis genom att en medlemsstat som producerar mycket energi kan sälja sitt överskott till andra länder som har svårare att nå upp till målen. Enligt beräkningar från EU-kommissionen så kan ökat samarbete mellan ge besparingar på  €10 miljarder per år.

EU-kommissionens pressmeddelande finner du här

/ Per Stagnell

09 Feb 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information