Skogen som resurs

EU-kommissionen i Sverige tillsammans med folkbildningsföreningen Global kunskap bjöd nyligen in till seminarium om skogens framtid. På plats fanns representanter från näringslivet, frivilligorganisationer, experter och myndigheter som alla gav sina perspektiv på hur skogen på bästa sätt ska användas.

Syftet var att lyfta skogens roll inom energi- och klimatfrågan under FN:s år för skogen, 2011. Att skogen kommer att vara viktig i ett globalt perspektiv var alla rörande överens om.

Stefan Degerlund från Global Kunskap, som illustrerade problemen som råder i världen med bland annat avverkning av regnskog och de klimatförändringar som utsläpp av växthusgaser har bidragit till. Dagens energisystem står för en stor del av dessa negativa utsläpp, och för att nå en långsiktigt hållbar nivå måste utsläppen minskas kraftigt, genom att minska användningen av fossila bränslen.

Under seminariet såg man två användningsområden för skogen: antingen ska skogen stå kvar som kolsänka, eller avverkas och användas till produktion av biomassa. Båda metoderna har positiva och negativa effekter. Sammanfattningsvis binder skogen koldioxid när den växer och bildar en så kallad kolsänka, vilket innebär att den är som en koldioxidbank. Biomassa är en förnybar energikälla som används i framställning av elektricitet, värme och drivmedel, med potential att minska koldioxidutsläppen.

Jürgen Salay från EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik framhöll att EU inte har någon gemensam skogspolitik. Medlemsländerna beslutar själva om skogsbruket och skogsnäringen i respektive land. Eftersom länderna har olika tillgångar till skog menade Salay att det finns det olika intressen mellan myndigheter och näringslivet som försvårar beslut på EU-nivå.

Seminariedeltagarna tyckte alla att skogspolitiken måste ha ett långsiktigt perspektiv och integreras i olika politikområden.

På EU-kommissionens hemsida kan du läsa mer om seminariet

/Per Stagnell

 

08 Apr 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information