Utveckling av hållbara regioner

Inom ramen för EU-kommissionens vecka för hållbar energi, Sustainable Energy Week, anordnades en konferens som presenterade två projekt inom energiområdet som syftar till att utveckla förnybara- och hållbara energikällor, RENREN (Renewable ENergy REgions Network) och MORE4NRG. Norrbottens läns landsting deltar i More4nrg-projektet och inriktning på samarbetet för Norrbottens del är utveckling av bioenergi. I de båda projekten ingår aktiviteter som handlar om att publicera forskningsrapporter, utarbeta aktivitetsplaner, utbyta goda exempel och utveckla samarbete mellan olika regioner.

- Det krävs en fördubbling av den förnybara energin under det närmaste decenniet för att nå de mål som har satts upp av EU, här finns det mycket att göra på nationell nivå. Detta kommer att kräva förändringar inom energisektorn, menar Karl Kellner vid EU-kommissionens generaldirektorat för energi. Kellner vill även ha ett samlat system för hela Europa för att kunna lösa den investeringsproblematik som finns. Fokus på investeringsmöjligheter, privata investerare kommer att behövas för att kunna få till de satsningar som krävs. Kellner betonar vikten av ökad energieffektivitet, om vi inte blir det är satsningar på förnybar energi inte så effektiv som den skulle kunna vara.

Justina Podralska från AER presenterade en studie som organisationen gjort. Av studien framgår att 70 procent av respondenterna ser den politiska komplexiteten som ett hinder för energiinvesteringar. Att budgeten för energiinvesteringar ofta är mycket låg i regionerna kräver innovativa lösningar på finansiering. Undersökningen visar även att tillgången till information kring finansiering från strukturfonderna är för krånglig, här behövs en tydligare översikt. Vidare behöver den administrativa bördan förenklas för regionerna, deadlines som är uppsatta är ofta för strikta och snäva enligt undersökningen.

Läs AER:s undersökning

Läs mer om Norrbottens fokus på samarbetet

20 Apr 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information