Bra avfallshantering sparar pengar

120115-soptipp4Inom EU används sexton ton material per person och år, varav sex ton blir avfall och hälften av avfallet hamnar på soptippen. Trots att användningen av soptippar har minskat i Europa är det fortfarande den främsta metoden för avfallshantering, vilket strider med EU:s gällande lagar om avfall. En undersökning som EU-kommissionen har publicerat visar att om alla EU-länder skulle hålla sig till EU:s lagstiftning om avfall skulle 72 miljarder euro per år kunna sparas. Det skulle även öka årsomsättningen i EU:s sektor för avfallshantering och återvinning med 42 miljarder euro och skapa över 400 000 jobb fram till 2020. Idag står denna sektor för cirka en procent av EU:s BNP och två miljoner jobb.

Undersökningen nämner även några faktorer som hindrar en mer effektiv och allomfattande avfallshantering, så som att många EU-länder saknar fungerande system för separat insamling och återvinning, och listar fyra slutsatser som är viktiga för det fortsatta arbetet:

  • Det krävs bättre data och systematisk övervakning av hur EU:s lagar fungerar i praktiken. Ett framsteg inom detta område är det nyligen inrättade centrum för avfallsdata.
  • Bättre användning av principen att förorenaren betalar och av ekonomiska metoder, till exempel höjda kostnader för bortskaffande, kan bidra till att lagarna följs och finansiera avfallshanteringen.
  • Inspektionerna och övervakningen behöver stärkas i EU-länderna. Det kan innebära att en revisionsfunktion införs på EU-nivå, och eventuellt gemensamma inspektionsstandarder.
  • Ett relativt kostnadseffektivt alternativ för att stärka övervakningen av genomförandet på EU-nivå kan vara att utnyttja Europeiska miljöbyråns expertis och kapacitet. Det skulle ge lägre administrativa kostnader än om man inrättar en ny byrå som arbetar enbart med avfall.

Slutsatserna av undersökningen kommer att diskuteras och analyseras av EU-kommissionen för att sedan ligga till grund för en kombination av rättsliga och ekonomiska metoder, enligt förslagen i färdplanen för ett resurseffektivt Europa.

Läs mer om EU-kommissionens färdplan för ett resurseffektivt Europa här

Mer information om undersökningen hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

16 Jan 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information