Energimarknad

EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbar på ansträngningarna för en gemensam el och gasmarknad. 

Vikten av en integrerad energimarknad betonas i EU-kommissionens energifärdplan för 2050 och målet är en fullt integrerad marknad till år 2014. 

För att uppfylla en integrerad energimarknad krävs bland annat att konsumentens ställning mot energibolagen stärks. Här pekar kommissionen ut prisjämförelsesajter, bland annat i Sverige, som ett viktigt verktyg för konsumenten att välja den billigaste leverantören. Om Europas konsumenter skulle byta till billigast möjliga elleverantör kan man spara upp till 13 miljarder Euro.

I arbetet med att stärka konsumentens ställning på energimarknaden vill kommissionen också att medlemsländerna stärker regelverket på området utifrån EU:s inremarknads- och konkurrenslagstiftning. 

EU-Kommissionen vill också att medlemsländerna i högre grad än i dag samordnar sina insatser för att öka andelen förnyelsebara energikällor. EU-kommissionen kommer som ett led i detta att föreslå  riktlinjer för stödsystem för förnybar energi  för att effektivisera den inre marknaden.

Läs mer om kommissionens utspel här

/Johan Leymann

19 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information