EU miljöministrar inför Doha

Den 25 oktober 2012 enades miljörådet om vilken hållning EU ska inta i de viktiga internationella klimatdebatter som kommer att äga rum i Doha i Qatar i slutet av november. Sverige representerades på mötet av miljöministern Lena Ek.

Inför miljörådet låg mycket av fokus kring förberedelserna inför klimatkonferensen COP 18 som hålls i Doha i månadsskiftet november-december. Under förhandlingarna var det tydligt att medlemsländerna ville att EU inför mötet skulle enas om en gemensam linje för att på så sätt kunna tala med en enad röst och förhoppningsvis kunna spela en mer aktiv roll under förhandlingarna.

EU:s enade position innebär bland annat att man under klimatkonferensen COP18 i Doha ska göra generella framsteg inom alla delar av Durbanpaketet som man enades om under klimatkonferensen 2011.

Inför den kommande miljökonferensen i Doha har EU lyfte tre ståndpunkter med särskild vikt:

  1. Genom Durbanplattformen ta fram en arbetsplan för ett nytt globalt miljöavtal för tiden efter 2020 och samtidigt höja den globala ambitionsnivån fram till 2020 för att minska klimatförändringar.
  2. Anta en andra Kyoto-åtagandeperiod med start den 1 januari 2013, eftersom den första åtagandeperioden löper ut i slutet av 2012.
  3. Lyfta de kvarstående frågorna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar för att kunna nå de gemensamma målen.

Efter mötet talade Sveriges representant Lena Ek, om EU:s ansvar inför klimatkonferensen.

- Ambitionsnivån för vad länder lovat är för låg. Av världens 50 största ekonomier har endast 21 gjort löften om utsläppsminskningar. EU och medlemsstaterna har ett ansvar att sätta press på partnerländer att ta sitt ansvar enligt överenskommelsen i Köpenhamn.

Läs Rådets pressmeddelande

Läs regeringens pressmedelande här

/MB

COP18_240x140

07 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information