EU:s luftkvalité på agendan

Europeiska kommissionen har påbörjat ett offentligt samråd kring luftkvalitén i Europa och hur vi ska kunna göra luften renare. Allmänheten och expert ombeds att lämna synpunkter i ett frågeformulär på ämnet. Samrådet inleddes den 11 december och pågår till den 4 mars 2013.  

Samtidigt som utsläppen från svaveldioxid, kväveoxider och bly har minskat de senaste 20 åren finns det fortfarande mycket farliga utsläpp i de europeiska länderna. För att få reda på européernas attityd mot luftföroreningar gjordes en Eurobarameter-undersökning 2011, "Attitudes of European citizens towards the environment".  Enligt undersökningen anser 36 % av EU-medborgarna att luftföroreningar är ett av de fem största miljöhoten.

Under det kommande året kommer kommissionen lägga fram ett förslag kring EU:s luftkvalitépolitik, med bakgrund av forskning på området och européernas attityder till föroreningar. Redan nu har 25 000 EU-medborgare, i 27 länder, lämnat sina åsikter i undersökningen. 

luftkvalité kopiera

Klicka här för att läsa kommissionens pressmeddelande
Klicka här för att läsa samrådets frågeformulär

/Eleanor Cooper

19 Dec 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information