Förnybar energi och långsiktighet

Tillväxten på marknaden för förnybar energi kommer att sjunka utan nya politiska initiativ. Den 6 juni presenterade EU-kommissionen förslag på hur man kan främja konkurrensen på energimarknaden och sänka kostnaderna för förnybara energikällor.

Europa 2020-strategin innefattar klimatmålet att minst 20 % av förbrukade energin i Europa ska komma från förnybar energi vilket är på god väg att uppfyllas. Förnybara energikällor minskar beroendet av importerad energi, främjar innovation och skapar arbetstillfällen.

Priserna på förnybar energi sjunker dock inte tillräckligt snabbt och industrin är tveksam till att investera då det finns osäkerhet kring EU:s framtida politik efter 2020. Om förnybar energi fortsätter kosta mer än den fossila motsvarigheten kommer tillväxten av förnybar energi att avta efter 2020.

EU-kommissionens förslag syftar till att inför ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av förnyelsebar energi och ligga till underlag för en framtida strategi efter 2020. Förslagvis ska nya energiskatter leda till investeringar i koldioxidsnål teknik, fossila bränslen fasas ut och reformeringar i de nationella stödprogrammen införas.

Läs mer om rapporten här

/Gabriel Henderson

21 Jun 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information