Fortsatta förhandlingar om EU:s jordbrukspolitik

Förhandlingarna om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) fortsätter när EU:s jordbruks- och fiskeriministrar träffades i Bryssel den 24-25 september. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson representerade Sverige på ministerrådet.

I centrum för tisdagens diskussioner stod den föreslagna Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som är en del av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen presenterade detta och övriga reformförslag under 2011.

Kommissionens förslag syftar till att stödja hållbar utveckling och förbättrad livskvalité i vissa fiskeområden. Under mötet diskuterades bland annat om det finns tillräckligt med flexibilitet för medlemsstaterna att göra överföringar inom denna fond samt behovet av att utvidga förslaget så att fonden även ska omfatta ytterligare stödåtgärder så som bidrag till investeringar i fiskeflottan och skrotningsbidrag för fiskefartyg.

Sveriges syn är att åtgärderna i denna fond ska spegla unionens målsättning med fonden, det vill säga ett hållbart, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk. Sverige ifrågasätter därför att verktyg som skrotning, motorbyten eller ombyggnad av fartyg ska finnas med.

Efter mötet betonade Eskil Erlandsson vikten av att nå en överenskommelse om ett långsiktigt hållbart fiske och att inte införa stöd som ökar fiskekapaciteten.

Inom jordbruksområdet och landsbygdsprogrammet diskuterades översynen av områden med naturliga begränsningar (tidigare kallat "mindre gynnade områden") såsom den samlade marknadsordningen.

Områden med naturliga begränsningar är en viktig del i landsbygdsprogrammet och Sverige välkomnar översynen eftersom den förväntas ge en mer homogen och konkurrensneutral avgränsning av områdena. I översynen föreslår kommissionen att de nya avgränsningarna ska inkludera biofysiska kriterier.

Rådets ordförandeskap syftar till att säkerställa en överenskommelse om en "partiell allmän riktlinje" (politisk överenskommelse om rådets ståndpunkt) vid mötet i oktober. Europaparlamentets yttrande kommer sannolikt att levereras i januari.

Läs Europeiska unionens råds pressmeddelande här.

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik här.

/MB

26 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information