Green and Secure

Tisdagen den 30 oktober arrangerades en konferens om förnyelsebar energi i Bryssel. Temat för konferensen var hur Europa ska tackla de krav som finns på flexibilitet i elnätet när man bygger ut förnyelsebara energikällor.

Konferensens huvudtalare var kommissionären för energifrågor, Günther Oettinger. Kommissionären började sitt anförande med att presentera målen för Europa 2020 och sa att kärnan i att uppfylla dessa var att på ett flexibelt sätt kunna integrera förnyelsebara energikällor i energimixen. 

Trots att medlemsländerna själva är ansvariga för att uppfylla målen menade Oettinger att sättet medlemsländerna gör detta på kommer att påverka hela den gemensamma marknaden. En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla Europa 2020 var enligt honom att diversifiera elproduktionen med nya produktionssätt. Kommissionären sa också att nya energiformer ökar marginalkostnaden på energi, en kostnad som industrin inte kommer att kunna absorbera eftersom den inte är prisflexibel.

"Att öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt hålla tillgång och efterfrågan i balans kräver flexibilitet."

Enligt Oettinger kommer många av de subventioner och det produktionsstöd som i dag går till förnyelsebara energikällor att bli onödigt i framtiden i takt med att produktionen blir mer effektiv. Det gäller enligt kommissionären att skapa en konkurrenskraftig energimarknad men också en konkurrenskraftig marknad för förnyelsebar energi som inte kräver subventioner från offentlig sektor. Företag som producerar förnyelsebar energi ska enklare kunna komma in och konkurrera  på marknaden. Genom att se hela Europa som en elmarknad kan man producera el i områden där marginalkostnaden i förhållande till priset i dag är för hög. 

Oettinger fortsatte sedan med att säga att EU också måste börja formulera ett nytt mål för minskning av koldioxidutsläppen till år 2030. Enligt kommissionens beräkningar kommer Europa kunna nå nivåer med 50 % förnyelsebara energikällor till 2030 och på ännu längre sikt kommer förnyelsebara energikällor att utgöra kärnan i vår energimix.

121030 - Green and Secure 1

Läs kommissionärens tal här

Medverkade på konferensen gjorde också Europaparlamentariker Lambert van Nistelrooij som sitter i utskottet för regional utveckling som betonade att vi idag är för beroende av fossila bränslen. van Nistelrooij - själv från Nederländerna -  påpekade att hans eget land varje år får enorma inkomster från gas (som är beroende av priset på olja) så det finns för lite incitament för länderna att göra stora förändringar i energimixen. 

Vesa Riihimäki från det finska företaget Wärtsilä som bland annat producerar kraftanläggningar var tydlig med att all den nödvändiga teknik som krävs för att uppfylla målen med Europa 2020 finns på plats idag. Han påtalade också vikten av energieffektivisering, något som kommissionen också arbetar mycket med. 

/Johan Leymann

06 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information