Nytt förslag för klimatsmart biobränsle

I takt med att marknaden för biobränslen har ökat har det blivit tydligt att alla biobränslen inte är lika miljövänliga. Nya studier visar att vissa biobränslen faktiskt kan orsaka lika stora växthusgasutsläpp som de fossila bränslen som de ersätter, om man tar hänsyn till den indirekt förändrade markanvändningen. EU-kommissionen lägger nu fram ett förslag som ska ta hänsyn till dessa beräkningar för att minimera biobränsleproduktionens klimatpåverkan.

Den ökande efterfrågan av biobränsleproduktion riskerar att leda till att mark som använts för att odla livsmedel istället använts för att framställa råvaror till biobränslen. Produktionen av livsmeddel flyttas till ny obrukad mark och utsläpp för att odla upp ny mark måste tas med i beräkningen.

För att minska biobränslenas klimatpåverkan lade EU-kommissionen fram ett förslag förra veckan om att enbart 5 % av biobränslet får framställas av livsmedelsgrödor, då denna framställning är den som är minst miljövänlig. Övrig framställning av biobränsle kommer att framställas av exempelvis avfall eller halm.

Syftet med EU:s förslag är att stimulera utvecklingen av alternativa s.k. andra generationens biobränslen av icke-livsmedelsråvaror, t.ex. avfall eller halm, som leder till betydligt mindre växthusgasutsläpp än fossila bränslen och inte har en direkt inverkan på den globala livsmedelsproduktionen.

- Vi måste satsa på biobränslen som faktiskt minskar utsläppen och inte konkurrerar med livsmedel, allt annat är ohållbart, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

I EU-kommissionens nya förslag vill man skapa incitament för utvecklingen av de bästa biobränslena  genom att bl.a. införa rapportering av förändrad markanvändning och skapa marknadsincitament av andra och tredje generationens biobränslen som framställs av råvaror som alger och halm och medför låga utsläpp.

Kommissionen hoppas att förslaget i slutändan kommer att bidra till målet om att 10 % av energianvändningen inom transportsektorn ska täckas av energi från förnybara energikällor senast 2020.

Läs mer om förslaget

Frågor och svar om biobränsle och indirekt förändrad markanvändning

/MB

24 Okt 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information