Samråd för att leverera hållbar konsumtion och produktion

EU-kommissionen har publicerat ett samråd för att samla in synpunkter och ytterligare information inför ett eventuellt införande av EU-omfattande åtgärder för hållbar konsumtion och produktion. Sista svarsdag för att lämna in synpunkter är 3 april 2012.

Hållbar konsumtion och produktion är ett av EU:s mål och som fastslogs redan i Maastrichtfördraget 1992 men som även har blivit ett av ledinitiativen i Europa 2020-strategin. Med bakgrund till detta, och till det hårda klimat som EU:s industrier verkat i sedan 2008, antog EU-kommissionen meddelandet Ett resurseffektivt Europa den 26 januari 2011. I meddelandet fastslår EU-kommissionen att offentliga myndigheter och privatpersoner ska ha möjlighet att välja den mest resurseffektiva produkten med hjälp av pris- och informationssignaler om miljöpåverkan. Förfrågningar som EU-kommissionen gjort har visat att de effektivaste åtgärderna på EU-nivå, för att stödja marknaden för hållbara produkter, är att utveckla regleringar och standarder som ger konsumenter de verktyg som behövs för att fatta informerade och rationella beslut vid konsumtion.

EU-kommissionen frågar i det här samrådet efter synpunkter på:

  • hållbar konsumtion och produktion samt hållbara åtgärder för en hållbar industri
  • miljöanpassad offentlig upphandling
  • åtgärder för att förbättra produkters miljöpåverkan
  • åtgärder för att förbättra organisationers miljöpåverkan


Samrådet berör medborgare och intressenter som har kompentens eller intresse av implementering av EU Resource Efficiency och SCP Agenda.

Mer information om samrådet och samt tillvägagångssätt för anmälan finns här

Kontakt: env-scp-review-ext-forward@ec.europa.eu

/Joel Larsson och Hanna Högberg

16 Jan 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information