Samråd om en hållbarare produktions- och konsumtionspolitik

20120117_recycling_bio_wastEfterfrågan på livsmedel, djurfoder och fibrer kommer att växa stort i framtiden i takt med att världens befolkning ökar. EU-kommissionen beräknar att befolkning fram till 2050 ökat till nio miljarder människor och att efterfrågan på dessa varor stigit med 70 procent. För att möta tillväxten måste användningen av naturresurserna effektiviseras, produktionen måste bli mer effektiv samtidigt som konsumenternas konsumtionsmönster måste bli hållbart.

För att säkerställa att EU:s politik stödjer målen uppsatta i Färdplanen för ett resurseffektivt Europa, genomför EU-kommissionen en översyn av konsumtions- och produktionspolitiken för att se över vad som kan förbättras. EU-kommissionen vill nu få in åsikter och synpunkter på hur en ny och ambitiös politik för hållbar konsumtion och produktion kan se ut och lanserar därför ett samråd där fyra områden lyfts fram:

  • Strategier avseende produktdesign, återvinning och avfallshantering.
  • Miljöanpassad offentlig upphandling.
  • Åtgärder för att förbättra produkters miljöprestanda.
  • Åtgärder för att förbättra organisationers miljöprestanda.

Medborgare, organisationer och offentliga myndigheter är välkomna att delta i samrådet som har sista svarsdatum den 3 april 2012.

Mer information om samrådet och svarsformulär finns på EU-kommissionens hemsida för samråd

Mer information om hållbar konsumtion och produktion finns på GD Miljös hemsida

/Joel Larsson och Hanna Högberg

06 Feb 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information