Samråd om minskning av växthusgaser från fartyg

EU-kommissionen har publicerat ett samråd om ett inkluderande av utsläpp från sjöfartssektorn i EU:s åtaganden om minskning av växthusgaserna.

Avtal rörande en minskning av växtgasutsläppen från den globala sjöfarten bör ske genom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och detta kommer att vara det yttersta målet för EU. Men samtidigt som energieffektivitetskrav för vissa kategorier av nya fartyg har fastställts av IMO har ingen internationell reglering som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från fartyg redan i bruk antagits.

Enligt tidigare direktiv (2009/29/EG) och beslut (406/2009/EG) bör EU inkludera utsläppen av växthusgaser i den maritima sektorn i det övergripande åtagandet att sänka växtgasutsläppen med tjugo procent till 2020, om inget avtal kring detta har antagits innan 31 december 2011.

Syftet med detta samråd är att inhämta åsikter från berörda aktörer samt experter inom sjöfart och klimatförändringar för att få ytterligare information om hur EU-kommissionen ska gå vidare i framtagandet av ett förslag till en reglering av växthusgaser från fartyg som redan är i bruk.

Berörda parter är välkomna att lämna in sina synpunkter fram till 12 april.

Mer information om samrådet finns här

26 Jan 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information