Stärkt lagstiftning för reglering av svavelhalten i marina bränslen

Europaparlamentet antog den 11 september 2012 ett förslag om skärpt lagstiftning för att ytterligare reglera svavelhalten i marina bränslen. Anledningen till att EU vill minska svavelhalten i marina bränslen är att svavelpartiklarna som bildas vid förbränning anses utgöra en stor folkhälsofara samt bidra till miljöproblem i form av försurning. 

Satu Hassi, finsk EU-parlamentariker (Greens/EFA, FI) utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har lett EU-parlamentets arbete med lagen och hans rapport om utsläpp från fartyg ligger till grund för beslutet. I omröstningen godkändes förslaget med 606 röster mot 55, samt 3 som avstod från att rösta. 

Den nya lagen har särskild bäring på Östersjöområdet eftersom Östersjön sedan 2005 klassas som ett särskilt känsligt havsområde av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt var det första området som klassades som svavelkontrollområde (SECA) av  den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL). 

Den nya lagstiftningen innebär att den gränsen för utsläpp av svavelhalter i europeiskt vatten, vilket innebär 12 nautiska mil från land, kommer att sjunka från 3.5% till 0.5% år 2020. Svavelhalterna i utsläppen i SECA-klassade områden som Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen måste enligt den nya lagen sjunka från nuvarande 1% till 0.1% fram till år 2015. 

Kritiker till den nya lagen har velat utöka begränsningarna så att 0,1% nivån till 2015 ska gälla för hela Europa och inte bara de SECA-klassade områdena. Anledningen är att det finns en oro för att de hårdare reglerna i till exempel Östersjön kommer att snedvrida konkurrensen och skapa en konkurrensnackdel, både i förhållande till rederier i andra områden och i förhållande till landtransporter.

Läs mer om bakgrunden till förslaget här

Eleanor Cooper och Johan Leymann

12 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information