Biodrivmedel

Ministerrådet för energi träffades i Bryssel den 22 februari för att bland annat diskutera användningen av biodrivmedel och dess inverkan på miljön. De möjliga konsekvenserna av användingen av biodrivmedel inkluderar indirekt ökning av utsläpp av växthusgaser.

Biodrivmedel tillverkas bland annat av spannmål så en ökad användning av drivmedlet kan leda till förändrad markandvändning. Jordbruksproduktionen riskerar att trängas undan av spannmålsproduktioner för drivmedel. För att maximera produktionen kan skogs och betesmarker omvandlas till jordbruksmarker vilket i förlängen kan öka utsläppen av växthusgaser.

Kommissionens förslag på åtgärd innebär en begränsning av biodrivmedel i transporsektorn. Sveriges regering har via energiminister, Anna-Karin Hatt, uttryckt riskerna med att detta begränsar användningen av biodrivmedel som har positiva effekter på miljön, så som bioetanol. Sverige får stöd av andra medlemsländer och föreslår istället en reglering som skiljer på olika typer av biodrivmedel efter dess olika prestanda. Det skulle möjligöra en begränsning av användningen av de drivmedel som har begränsad klimatnytta utan att hindra användningen av de biobränslena med goda egenskaper, enligt Anna-Karin Hatt.

Diskussionen kommer att fortsätta på ministerrädsmötet den 21:a mars.

Läs Regeringens rapportering från mötet 

/ Niklas Johansson

27 Feb 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information