Energibesparingar 200 miljoner euro

EU skulle kunna tjäna upp till 200 miljarder Euro om året fram till år 2020 på energikostnader, förutsatt att de målsättningar som ställs upp i energieffektivitetsdirektivet från 2012 efterföljs. Det är beräknat på att EU lyckas uppnå det utsatta energibesparingsmålet på 20% till år 2020.

De beräknade besparingarna skulle dels bero på minskad användning av energi hos industrier och konsumenter. Det skulle i förlängningen innebära minskade priser på fossila bränslen och elektricitet i Europa på grund av den minskade efterfrågan, samt positiva effekter på arbetsmarkanden. En minskad energianvändning skulle även göra så att satsningar på infrastruktur för energi inte kommer att vara nödvändiga.

Detta är slutsatser av rapporten Saving Europe: Bringing down Europe's energy prices for 2020 and beyond som författats av Ecofys på uppdrag av organisationerna Friends of the Earth Europe och Climate Action Network. Det är beräknat på att EU lyckas med att genomföra de energipolitiska 2020-målen med 20 % energibesparingar till år 2020. I april ska medlemsländerna presentera nationella energibesparingsmål till kommissionen, som under våren 2014 undersöker hur de bidrar till den europeiska målsättningen. Ett meddelande om 2030-målen förväntas under slutet av 2013.

Läs rapporten Saving Energy

/ Niklas Johansson

06 Mar 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information