EU-finansiering för natur och biologisk mångfald

2013 års ansökningsomgång för LIFE+ är nu öppen. Life+ ska bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik genom finansiering av miljöprojekt. Programmet löper från 2007 till 2013 och EU-kommissionen utlyser årliga ansökningstillfällen på cirka 2,5 miljarder kronor. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för LIFE+ och tar emot ansökningarna.

Projekt som kan få stöd ligger inom något av följande tre områden:

  • Natur och biologisk mångfald med konkreta åtgärder för att bevara naturen och den biologiska mångfalden.
  • Miljöpolitik och förvaltning som bidrar till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik.
  • Information och kommunikation som syftar till att öka kunskapen om EU:s miljöpolitik.


LIFE+ finansierar projekt som inte kan ingå i strukturfonderna, jordbruksfonden, fiskerifonden, programmet för konkurrenskraft och innovation eller sjunde ramprogrammet.

Projekten som kan få stöd från programmet bör ha en total budget på över 20 miljoner kronor med ett stöd om cirka 50% från programmet.

Den 8 april håller Naturvårdsverket en informationsträff i Stockholm och sista ansökningsdag för att delta i programmet är den 25 juni, kl. 16.

130306 Life+

Mer information om LIFE+ programmet och ansökan

/ Eric Lundvall

04 Mar 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information