EU har godkänt det sjunde miljöhandlingsprogrammet

Den 20 november kom Europaparlamentet och medlemsländernas miljöministrar överrens om det sjunde handlingsprogrammet gällande klimat och miljö. Handlingsprogrammet fastställer de överrenskomna prioriteringarna för den europeiska miljöpolitiken och innehåller nio policymål till 2020.

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet,"Att leva gott inom planetens gränser", har som mål att föra EU mot en så kallad grön tillväxt och en ekonomisk utveckling med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Diskussionerna mellan medlemsländerna och Europaparlamentet pågick under mer än ett år och det färdiga handlingsprogrammet innehåller bland annat handlingar för hur man ska skydda naturen och stärka ekologisk återhämtning, öka resurseffektiviteten av råvaror, främja en koldioxidsnål ekonomisk tillväxt samt ta itu med miljörelaterade hot mot hälsan hos EU-medborgarna.

7:e miljöprogrammet bygger på ett antal nya strategiska initiativ på miljöområdet, bland annat Ett resurseffektivt Europa, EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 och färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050.

EU har som mål att till 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 % av 1990 års nivåer. Det sjunde miljöhandlingsprogrammet är en del av EU:s arbete för att nå det så kallade 20/20/20-målen. EU vill med 20/20/20-målen att till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 %, öka andelen av förnyelsebar energi med 20 % och att nå det energieffektiviserings mål på 20 % som har satts av EU. Miljöhandlingsprogrammet kommer att bidra med en tydlig agenda för vad EU:s institutioner, medlemsländer och myndigheter på regional och lokal nivå kan göra för att nå de uppsatta miljö-, och effektiviseringsmålen. Programmet syftar också till att öka insatserna för att hjälpa EU:s städer bli mer hållbara, och förbättra EU:s förmåga att uppfylla regionala och globala miljö-och klimatutmaningarna.

EU-kommissionens hemsida om miljöhandlingsprogrammet

För att läsa mer om sjunde miljöhandlingsprogrammet

/Filip Ingelström

04 Dec 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information