Europaparlamentet har nått beslut angående klimatsmart biobränsle

Den 11 september kom Europaparlamentet till beslut om kommissionens förslag till lagändring om biobränsle. Debatten om lagförslaget är dock inte över.

Kommissionen la den 17 oktober 2012 fram ett förslag om att ändra nuvarande lagstiftning gällande förnybar energi. Förslaget kom efter rapporter om att biobränsle utvunna av matgrödor, t.ex. vete och majs, i många fall producerade lika mycket växthusgaser som fossila bränslen.  Den största orsaken är att utvinningen av matgrödor leder till indirekt förändrad markanvändning, vilket betyder att när mark som förut använts till matproduktion istället används till biobränsle avverkas ytterligare skogsområden för att få ny mark till matproduktion. Biobränsle som produceras på ett hållbart sätt med hjälp av effektiva processer är dock ett bra alternativ till fossilbränslen ur klimatsynpunkt. Biobränslen är lätta att lagra och använda, har en hög energitäthet och leder normalt till betydligt lägre växthusgasutsläpp än fossila bränslen som olja och gas.

Den nuvarande lagstiftningen säger att 10 % av energianvändningen inom transportsektorn ska täckas av förnybar energi år 2020. Kommissionens förslag är att endast 5 % av de 10 % förnyelsebar energi som ska användas inom transportsektorn 2020 får komma från biobränslen producerade av matgrödor. Efter mycket förhandlingar enades Europaparlamentet den 11 september i år om 6 %, istället för de föreslagna 5 %.

Beslutet har fått kritik från miljöorganisationer som anser att beslutet är urvattnat och kommer leda till fortsatt höjda utsläppsnivåer men även fortsatt svält i världen. Inte heller biobränsleindustrin är nöjda, då de anser att EU:s ekonomi behöver jobben som följer med biobränsle utvunnet från matgrödor.

Europaparlamentet anser att minst 2,5 % av de lagstadgade 10 % av energianvändningen inom transportsektorn år 2020 ska komma från tredje generationens biobränsle, dvs. biobränsle utvunnet ur icke-matgrödor som exempelvis sjögräs och avfall.

Frågans framtid är dock ännu oklar då Europeiska unionens råd (också känt som ministerrådet) fortfarande ska komma med en ståndpunkt till kommissionens och Europaparlamentets förslag. Om inte ministerrådet godkänner Europaparlamentets reviderade förslag kan det ta väldigt lång tid innan någon form av beslut kring förslaget kommer till stånd.

Läs mer om kommissionens förslag 

Läs Europaparlamentets pressmeddelande 

Läs EUobservers artikel  

/Jennie Larsson

24 Sep 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information