Europeiska miljöbyrån utvärderar hur EU uppfyller klimat och energimål

Europeiska miljöbyrån (EEA) kom den 9 oktober ut med sin senaste rapport om hur det går för EU-länderna att nå klimat och energimålen satta till år 2020.  I stort ser det ut som att EU kommer klara sitt mål på att minska sina utsläpp med 20 % till 2020. Mellan 1990 och 2012 har EU sammanlagt lyckats stänka sina utsläpp med ungefär 18 % och trenden verkar bestå. Hur bra enskilda medlemsländer har lyckats skiljer sig dock åt.

EU har tre gemensamma klimat- och energimål som allmänt brukar kallas "20-20-20-målen". Målsättningen är att växthusgaser ska minska med 20 procent, att minst 20 procent av energin ska vara förnyelsebar och att energieffektiviteten ska öka med 20 procent. Alla tre målen ska vara nådda 2020. Att minska utsläppen inom EU har generellt sett gått bra, med en minsking av växthusgaser med 18 % sedan 1990. 2011 var ca 13 % av energin förnyelsebar och det är möjligt att möta målet men det krävs mer åtgärder på nationell nivå för att klara det.

EEAs rapport visar att förnybar energi och energieffektivitet spelar en stor roll i kampen om att minska utsläppen. I dagsläget finns ingen gemensam linje bland medlemsstaterna för hur policyn ska se ut efter 2020. Många medlemsstater anser dock att ett ensamt mål på 40 % minskade CO2 utsläpp till 2030 är den bästa vägen att gå. Medlemsstaterna är oeniga om det bör finnas mer ambitiösa mål för förnybar energi och energieffektivitet.

Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor anser att det även efter 2020 behövs fler än ett mål för att klara klimatkrisen.

"Under den ekonomiska krisen hade vi fler än ett mål och det har hjälpt oss mycket. Tänk om vi bara haft ett CO2 mål och utsläppshandelssystemet under krisen. Skulle Europa ha fortsatt att ha ett så starkt fokus på energieffektivitet och förnybar energi? Jag tror inte det.", sa kommissionär Hedegaard under en Eurogas konferens i Bryssel den 9 oktober.

Läs EEAs rapport

/Jennie Larsson

15 Okt 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information