life och landskapsprogrammet

Under 19-21 novembersessionen i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom en rad program för programperioden 2014-2020, bland annat LIFE programmet och Landsbygdsprogrammet.

LIFE får nytt liv
Den 21 november antogs EU-programmet LIFE för programperioden 2014-2020 i Europaparlamentet. LIFE är EU:s finansiella instrument för att stötta miljö- och klimatåtgärdsprojekt, både privata och offentliga. EU-parlamentet och Ministerrådet har kommit överrens om att öka LIFE:s budget från 2,2 miljarder euro till 3,1 miljarder euro.

En av de större förändringarna är att det nya LIFE-programmet kommer att bestå av två delprogram: ett för miljö och ett för klimat, där klimat är nytt som delprogram. En annan nyhet är ett förslag om att öppna upp för en ny typ av projekt, så kallade "integrerade projekt" som är inriktade på större geografiska områden. Dessa integrerade projekt ska göra att olika EU-medel kan investeras gemensamt för att ta itu med de viktigaste utmaningarna i tillämpningen av lagstiftningen om vatten, avfall, luftkvalitet och naturskyddsområden.

Under andra hälften av programperioden kommer nya regler att träda ikraft som är tänkta att öka transparansen i programmet. Projekt som väljs ut kommer enbart tilldelas finansiering på grund av deras kvalitet och demonstrationspotential - ett öppnare sätt än de nuvarande nationella anslagen, varvid en del av medlen är preliminärt avsatts för varje medlemsstat. Istället har kapacitetsuppbyggande åtgärder införts för att hjälpa länder och regioner som har låg urval takt av projekt för att uppnå högre kvalitet projekt.


Nya strukturer för landsbygdsprogrammet
EU-parlamentet röstade också om EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy) den 20 november inom vilken Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ingår under pelare 2 (miljö- och landsbygdsstöd).Landsbygdsprogrammet har fått en ny programstrukturer där jordbrukspolitiken ska grundas på sex obligatoriska prioriteringar satta av EU som överensstämmer med EU2020 strategin. Prioriteringarna ligger inom konkurrenskraft, innovation, miljö och klimat. Pelare 2 har en budget på 95,6 miljarder euro, vilket är 9 % av den totala budgeten för EU budget för 2014-2020. Eftersom budgeten för programmet minskar framöver kommer det att krävas att det görs neddragningar jämfört med dagens program.

Läs EU-parlamentets pressmeddelande om LIFE

Läs EU-parlamentets pressmeddelande om CAP:

/Jennie Larsson

 

04 Dec 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information