Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Europa

European Environment Agency (EEA) publicerade den 15 oktober sin senaste rapport gällande den europeiska luftkvalitén. Rapporten gör gällande att ca 90 % av stadsborna i EU är exponerade för en av de mest skadliga luftföroreningarna vid nivåer som anses vara direkt farliga till människors hälsa enligt WHO.

Rapporten från EEA beskriver fordons, industrier, jordbrukets och människors hems påverkan på luftföroreningarna i Europa. Även om många steg och åtgärder har gjorts och tagits de senaste årtionden har problemet med Europas luftföroreningar inte blivit löst. Den nya rapporten nämner framförallt två bidragande orsaker problem som andningssvårigheter, hjärt- och kärlsjukdomar och förkortade liv nämligen, partiklar och marknära ozon. Enligt nya vetenskapliga rön kan den mänskliga kroppen bli påverkade vid betydligt lägre nivåer av koncentrerade luftföroreningar än tidigare trott.

EEA:s verkställande direktör, Hans Bruyninckx, sa i samband med publiceringen av EEA:s nya rapport att:
- Luftföroreningar orsakar skador på människors hälsa och ekosystemen. Stora delar av befolkningen lever inte i en sund miljö, med gällande normer. För att komma in på en hållbar väg, måste Europa vara ambitiöst och gå längre än gällande lagstiftning.

EU-kommissionär Janez Potočnik, med ansvar för miljöfrågor, tillade i samband med publiceringen av rapporten att medborgare i EU är oroade över luftkvalitén, vilket även undersökningar visar. EU-kommissionär Janez Potočnik fortsatte med att prata om de konsekvenser som dålig luftkvalitet kan ha på medborgarna i EU:s hälsa, framförallt på barn och andra utsatta människor.

EU-kommissionen kommer inom några veckor även att presentera ett nytt paket rörande luftkvalitén. Packetet kommer att innehålla en tydlig strategi med nya bindande utsläppsnivåer med riktade kontrollåtgärder som har mål för åren 2020, 2025 och 2030. Paketet kommer enligt EU-kommissionär Janez Potočnik skapa en plan för hur vi kan leva längre, vara friskare och skydda de mest känsliga ekosystemen bättre.
- Effektiv luftpolitik handlar i själva verket om att skapa ett bättre samhälle för alla, avslutade EU-kommissionär Janez Potočnik med att säga.

Det är dock inte bara oroande ämnen som rapporten tar upp utan även de framgångsrika åtgärder som tagits. Några av de framgångarna har varit att minska svavelutsläppen från kraftverk, industri-och transportsektorn har under det senaste decenniet. Detta har lett till minskad exponeringen av svavel för medborgarna i EU. Utfasning av blyad bensin har också minskat halterna av bly, vilket har upptäckts haft en positiv påverkan för neurologisk utveckling.

EU-kommissionär Janez Potočnik tal

Till EEA:s nyhet

Till EEA:s rapport

/Filip Ingelström

22 Okt 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information