Miljöinnovation 2013

Företag i EU har möjlighet att ansöka om stöd från EU:s program Eco-Innovation för att kommersialisera innovativa miljölösningar i följande 5 prioriterade områden:

  1. Materialåtervinning
  2. Vatten
  3. Hållbara byggprodukter
  4. Miljöanpassning av tjänster
  5. Livsmedelssektorn

Europeiska kommissionen har öppnat årets ansökningsomgång inom programmet CIP EIP Eco-Innovation eller Miljöinnovation. Programmets övergripande mål är att:

- Främja införandet av nya och integrerade tillvägagångssätt för miljöinnovationer avseende miljövänliga produkter, processer och tjänster.

 - Främja användningen av miljövänliga lösningar genom att öka marknaden och genom undanröjande av hindren för marknadsintroduktion.

- Öka innovationskapaciteten i små och medelstora företag.

Programmet syftar till att förebygga eller att reducera miljöpåverkan från ekonomisk verksamhet alternativt till att optimera resursanvändningen. Stöd ges för 2 projektformer: antingen för en första tillämpning eller för marknadsintroduktion av innovativa tekniker, produkter, tjänster och metoder vilka ska vara validerade ur tekniskt synpunkt men ännu inte fått genomslag på marknaden pga andra flaskhalsar. Projekt ska med andra ord bidra till att undanröja hinder för en bred marknadslansering av miljöinnovationer. 

Ansökningsomgången är öppen för alla juridiska personer i stödberättigade länder med prioritet för små- och medelstora företag. Projektkluster och projekt vilka syftar till att demonstrera ett europeiskt mervärde och vilka omfattar en hög potential för marknadslansering uppmuntras likaså. Stödberättigade länder är EU27, EFTA-länderna, kandidatländer samt andra länder med vilka avtal ingåtts. Med små- och medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda, en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR och en års balansräkning på högst 43 miljoner EUR.

Budgeten för årets ansökningsomgång uppgår till 31,6 miljoner EUR och kommer att fördelas på cirka 45 projekt. Bidrag ges med upp till 50% av stödberättigade projektkostnader. Deadline för inlämnande av ansökningar är den 5 september 2013. Projektlängd är 36 månader. Sökande informeras om utvärderingsresultaten under mars 2014 och projektstart sker tidigast maj 2014.

Läs utlysningen från Europeiska kommissionen

Ansökningshandlingarna finner du här

/Mona Mansour

23 Maj 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information