Ny teknisk plattform

Regionkommitténs (ReK) vice ordförande Mercedes Bresso och EU-kommissionären Janez Potočnik lanserade en ny teknisk plattform för miljösamarbetet i Europa under en konferens i Bryssel den 5 december. Den tekniska plattformen ämnar skapa engagemang bland Europas lokala och regionala aktörer för tillämpning och utformande av EU:s miljölagstiftning i praktiken.

Lanseringen sammanfaller med förslaget som kommissionen offentliggjorde kring det sjunde miljöhandlingsprogrammet (7th European Action Program) en vecka tidigare, vars prioritering ligger på genomförandet av miljölagstiftning i praktiken. 

Involvering av lokala och regionala myndigheter i EU:s miljöpolitik
Den nya tekniska plattformen för miljösamarbete syftar till att förbättra informationsflödet och uppmuntra till dialog mellan institutioner för tillämpning av EU:s miljölagstiftning. Förslaget utformades genom rapportören Paula Baker (UK/ALDE) och togs upp av kommissionen under 2012 och understryker behovet av att involvera lokala och regionala myndigheter i utformandet av EU:s miljöpolitik.

Bresso kommenterade frågan kring hur man ska implementera plattformen i praktiken genom att föreslå ett nytt instrument för partnerskapsavtalen, ett så kallat "trepartsgenomförandeavtal" mellan regionala och lokala aktörer.

Hållbara och gröna städer
En fokus av EU:s planerade miljösatsningar är att det måste göras plats för gröna och hållbara städer som ses som en stor utmaning, enligt ReK:s VD Bresso som kommenterar följande: 

-Nu måste det ses till, inom ramen för de nya prioriterade målen, att det finns konkreta metoder som kan stärka städer ytterligare. Vi kan endast försäkra detta avseende genom att överväga att utvidga borgmästaravtalet till att täcka nyckelområden som rör resurseffektivitet och en förstärkning av anseendet av Europas miljöhuvudstäder.  

-Att göra städer hållbara är en stor utmaning, men det är en som vi måste anta eftersom 7 av 10 européer numera bor i urbana samhällen. Det kan göras- vi måste följa de exempel som har satts av många av de europeiska städerna som sätter miljömässig hållbarhet i centrum av sina urbana utvecklingsstrategier. Det visar att ett starkt miljöskydd inte är ett hinder- utan en drivkraft för välstånd och tillväxt, och kan dessutom bidra till medborgarnas hälsa, säger kommissionären Janez Potočnik.

Första mötet inplanerat i juni 2013
Den tekniska plattformen kommer att hållas två gånger per år, i samarbete med Regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi, EU-kommissionens generaldirektorat för miljö och relevanta ad-hoc partners från lokala och regionala myndigheter. Första mötet planeras att äga rum under EU:s Green Week i juni 2013 och kommer att fokusera på genomförandet av EU:s lagstiftning om luftkvalitet för lokala och regionala myndigheter.

miljöbild europa eu

Foto: ec.europa.eu

Klicka här för Regionkommitténs pressmeddelande
Klicka här för plattformens informationsbroschyr

 

/Eleanor Cooper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Jan 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information