Ny vattenstrategi i EU

Den 17 december antogs en ny vattenstrategi av EU:s miljöministrar för en förbättring av kvalitén och tillgången på vatten i Europa. Sveriges miljöminister Lena Ek representerade de svenska intressena under rådsmötet som ägde rum i Bryssel. 

Under rådsmötet diskuterades det hur man skall kunna uppnå det ramdirektiv för vatten som antogs år 2000 som skulle bidra till att Europas vattendrag och sjöar skulle vara i gott skick fram till år 2015. En ny strategi presenterades av kommissionen i november 2012 för att man överhuvudtaget skulle kunna uppnå de uppsatta målen.

- Det finns enorma problem med vattentillgång och vattenkvalitet i Europa, bland annat på grund av klimatförändringar och kemikalier. Därför välkomnar jag strategin, säger miljöminister Lena till regeringens presstjänst.

Den nya strategin är ett nytt miljöhandlingsprogram som sträcker sig fram till 2020 och ingår inom ramen för EU:s miljöpolicy och Europa2020-strategin. 

- Miljö- och klimatpolitikens fördelar måste lyftas fram och att innovation och grön teknik är den del av lösningen på den ekonomiska krisen, sade Lena Ek på mötet.

Kommissionens förslag kommer att behandlas under våren under ledning av det irländska ordförandeskapet och en överenskommelse kommer mest troligtvis att uppnås före sommaren.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande

 

 Miljöminister Lena Ek

 Foto: Europeiska unionens råd

/Eleanor Cooper

09 Jan 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information