Partnerskap för innovativa städer och samhällen

EU-kommissionen har tillsammans med lokala politiska ledare skapat en grupp som arbetar för att göra Europas städer "smartare". Det innebär att hantera de utmaningar som städerna står inför och göra dem hållbara och öka livskvaliten för invånarna. 14:e maj höll gruppen sitt första högnivåmöte där EU-kommissionärerna Siim Kallas och Günther Oettinger deltog.

13-05-28 EIP CityInnovationspartnerskapet för smarta städer höll 14:e maj sitt första högnivåmöte. Partnerskapet planerar att stödja en bred användning av innovativa teknologier för att utveckla städernas mobilitet, energikällor, distribution och konsumtion samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Partnerskapet ska till exempel ta itu med trängsel på vägar som kostar Europa 1 procent av BNP varje år. ICT kan erbjuda möjligheter att bättre styra trafiken för att göra så att trafiken i städerna flyter bättre. Gruppen ska arbeta med att öka användandet av kollektivtrafik för att minska problemen och de ämnar också arbeta för att minska energianvändningen i byggsektorn som är den bransch som använder mest energi, 40 procent av totala energikonsumtionen, och ger de största bidraget av växthusgas. Partnerskapet beräknar att sektorn kan spara 15 procent energi genom att använda ICT.

Kommissionen har lanserat fem partnerskap som ska bidra till att genomföra målen för flaggskeppsinitiativet "Innovationsunionen" i EU2020 strategin för tillväxt och jobb. Partnerskapen samlar berörda aktörer på regional och nationell nivå för att snabba på forskning och utveckling, koordinera investeringar, identifiera och snabba upp nödvändiga regleringar och standarder samt öka efterfrågan genom offentlig upphandling som verktyg.  Förutom partnerskapet som fokuserar på smarta städer finns det även partnerskap för aktivt åldrande i god hälsa, tillgång till råvaror, hållbart jordbruk och vatten. 

Gruppen ska till hösten publicera en strategisk innovationsplan som kommer att innehålla specifika operationella mål och råd till EU-kommissionens utformande av dess innovationsprogram.

Läs mer om partnerskapet på EU-kommissionens hemsida

 / Niklas Johansson

28 Maj 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information