Seminarium om klimatanpassning

EU-kommissionen bjöd in till ett seminarium 29 april för att presenterade EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar som North Sweden bevakade. Konferens samlade över 400 beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar med anpassning till effekterna av klimatförändringarna.

130501 HedegaardEU-kommissionen har lagt fram ett paket med två delar: en strategi för anpassning till klimatförändringar och en grönbok om försäkringar vid katastrofer. I EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar fastställs ramar och mekanismer för att ytterligare stärka EU:s beredskap för nuvarande och framtida klimatpåverkan. Kommissionen har också antagit en grönbok om försäkringar vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Det vi begär andra att göra inom klimatanpassning bör vi också göra själva i EU

Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor, inledde dagen och sade:

"Minska världens utsläpp av växthusgaser måste förbli vår högsta prioritet för att hålla den globala uppvärmningen under 2 ° C och avvärja farliga klimatförändringar." Heedegard vill att regioner ska lära sig av varandra och lyfta blicken från regionala gränser då klimatförändringarna inte respekterar dessa,

Klimatförändringar påverkar alla men hur regioner drabbas kan se olika ut, därför är det viktigt att anpassningsstrategierna är lokalt anpassade för att ge bästa resultat menar företrädarna för strategin. Genom att göra anpassningsåtgärder för klimatet kommer man att skapa jobb och spara pengar. Uppskattningar av framtida kostnader och nytta visar att varje Euro som satsas på översvämningsskyddet kan spara 6 Euro i skadekostnader och stimulera klimatvänliga investeringar och skapa nya arbetstillfällen, särskilt inom sektorer som bygg, vatten, försäkring, jordbruks-teknik och förvaltning av ekosystem.

Nyckelord under konferensen var att klimatanpassning ska integrera bättre i alla relevanta policy områden i EU, viktigt att regionala och lokala behov tillgodoses och att alla relevanta sektorer känner ansvar att jobba för en hållbar framtid. Flera lyfte problematiken med kortsiktiga planeringar, kunskapsgap samt otillräckliga finansieringsmöjligheter för att kunna vidta åtgärder.

Strategin fokuserar på tre huvudmål

Det övergripande målet med EU:s anpassningsstrategi för klimat är att bidra till ett mer klimatsmart Europa. Avsikten är att göra detta genom att uppmuntra och stödja åtgärder inom tre prioriterade områden:

Främja medlemsstaternas åtgärder: Kommissionen kommer att uppmuntra alla medlemsstater att anta heltäckande anpassningsstrategier (för närvarande har 15 medlemsländer strategier) och kommer att tillhandahålla finansiering för att hjälpa dem att bygga upp deras kapacitet att anpassa och vidta åtgärder.

"Klimatsäkra" åtgärder på EU-nivå: Genom att ytterligare främja anpassning i viktiga känsliga sektorer såsom jordbruk, fiske och sammanhållningspolitiken, se till att EU: s infrastruktur görs mer motståndskraftig, främja användningen av försäkringar mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Bättre underbyggda beslut- genom förbättra kunskapen om anpassning och ytterligare utveckla det europeiska plattformen klimatanpassning (CLIMATE-ADAPT) som gemensam kontaktpunkt för informationen om klimatanpassning i Europa.

Nästa steg

Meddelandet om anpassningsstrategin riktar sig till övriga EU-institutioner och de ska nu komma med sina reaktioner. Det offentliga samrådet om grönboken pågår fram till och med den 30 juni 2013. När kommissionen har undersökt de mottagna bidragen kommer den att besluta om en lämplig uppföljning, som kan vara av olika slag - med eller utan lagstiftning.

EU:s strategi om anpassning till klimatförändringar
Grönbok om försäkringar vid katastrofer
Samråd om grönboken om försäkring av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor
Europeiska plattformen klimatanpassning (CLIMATE-ADAPT) (information om klimatanpassning)

/MB

Bakgrund 
Europa blir varmare snabbare än andra delar av världen - Europas landtemperatur har under det senaste decenniet legat 1,3 grader högre än under förindustriell tid, jämfört med en global genomsnittlig ökning på 0,8 grader. Effekterna i EU varierar beroende på klimat och geografiska och socioekonomiska förutsättningar, men alla EU-länder är utsatta för klimatförändringar. Vissa extrema väderhändelser har blivit vanligare, bl.a. inträffar värmeböljor, skogsbränder och torka allt oftare i södra och mellersta Europa. Kraftigare nederbörd och översvämningar väntas i norra och nordöstra Europa, med ökad risk för översvämningar och erosion i kustområdena. Fler sådana händelser kommer sannolikt att öka katastrofernas omfattning och leda till avsevärda ekonomiska förluster, folkhälsoproblem och dödsfall. 

I Europa är Medelhavsområdet, bergsområden, tätbefolkade flodslätter, kustområden, de yttersta randområdena och Arktis särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter. Dessutom bor tre fjärdedelar av befolkningen i stadsområden som kan utsättas för värmeböljor, översvämningar eller stigande havsnivåer.

 

02 Maj 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information