”State of play” om nyheter kring Horizon 2020 och Europaforums Positioner

Efter Europeiska rådet överenskommelse om budgetramen för 2014-2020 vid mötet 7-8 februari publicerade vi information om den nya budgetramen för Horizon 2020

Inom ramen för Horizon 2020 för Forskning och Innovation tilldelas 70,2 miljarder Euro under 2014-2020 enligt ett utifrån Ministerrådets beslut reviderat förslag från EU-kommissionen. Det  kan jämföras med EU-kommissionens ursprungsförslag på 80 miljarder Euro. I reella summor innebär förslaget dock inte någon betydande ökning i förhållande till nuvarande programperiod.

Nu finns också en föreslagen årsfördelning av budgeten som EU-kommissionen har presenterat, utifrån Europeiska rådets överenskommelse om EU:s budget 2014-2020.

Föreslagen årlig tilldelning H2020
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tilldelning i miljarder Euro (2011 års priser) 8.588 9.111 9.571 10.001 10.399 10.881 11.647

 

Utifrån årsfördelningen så innebär det en minskning under de första åren av H2020, i förhållande till slutet av nuvarande programperiod, för att sedan successivt öka över åren. Men den slutgiltiga årsfördelningen är ännu inte fastställd.

Viktiga prioriteringar i H2020 för norra regionen
Den för regionen viktigaste frågan är vilka forsknings- och innovationsområden som prioriteras i H2020 och därmed konkreta utlysningar med relevans för forskare, företag och samhällsaktörer i regionen. Där flertalet projekt kräver "triple helix" dvs. universitet, företagande och offentlig sektor samverkar, och med deltagande även från Små och Medelstora Företag (15% av budgeten).

Strax innan Europaforum Norra Sveriges möte i Luleå 14-15 mars spreds information via många olika kanaler, kring kommande föreslagna prioriteringar under perioden 2014-2016 i H2020. I detta förslag har tidigare och för regionen viktiga prioriteringar - som skogs- och mineralforskning/innovation - tonats ner.

Många aktörer inom EU har reagerat på/mot detta nya förslag - utifrån sina prioriteringar - och förslaget har ännu inte lagts fram. När ett slutförslag kommer att läggas fram är idag oklart, men det är bråttom om arbetsprogram och utlysningar ska kunna öppna i början på 2014.  Europaforum antog därför ett nytt Positionsdokument kring H2020 utifrån detta interna kommissionsförslag.

Det är viktigt att alla aktörer aktivt deltar i att påverka möjligheterna för våra regionala prioriteringar inom forskning och innovation, och i samverkan med North Sweden.

Inför tidigare ramprogramsperioder har det varit mer öppna och tidiga konsultationer med alla aktörer - även på individuell nivå - med forskare, företag och samhällsaktörer. Inför H2020 har många haft synpunkter på den mer slutna processen, t.ex. (från en EU nätgrupp kring H2020).

På Europaforum i Luleå antogs även H2020 Positionspapper kring Urfolksforskning och Biobanksforskning. Vid tidigare möten - 2012 - inom Europaforum har H2020 Positionspapper antagits kring t.ex. Smart Regions; Skogen och Bioekonomi samt Processindustriell Automation

Läs Europaforums Positionsdokument kring H2020

 

För mer information, kontakta Lars Wikman

/LW

 

 

17 Apr 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information