Strategi för grön infrastruktur

Den 6:e maj antog kommissionen en strategi för utveckling av grön infrastruktur. Begreppet innebär att naturens egenskaper används i infrastrukturplaneringen för att lösa olika problem, snarare än att bygga runt problemen. Det kan till exempel innebära att förebygga översvämningar genom att använda naturlig våtmark.

Strategin innehåller åtgärder som ska göra konceptet till en integrerad del av infrastrukturplaneringen som bidrar till att stärka de naturliga processerna. Grön infrastruktur är enligt kommissionen ett beprövat koncept som ger ekologiska, ekonomiska och socialal fördelar istället för att använda tekniska lösningar. Janez Potočnik , kommissionär med ansvar för miljöfrågor, sa vid lanseringen av strategin:

- Att bygga upp grön infrastruktur är ofta en god investering för naturen, ekonomin och sysselsättningen. Vi bör lösa problem i samhället genom att arbeta tillsammans med naturen i stället för mot den, om det är ekonomiskt och miljömässigt förnuftigt.

Strategin för grön infrastruktur har följande inriktningar:

Främja grön infrastruktur i de mest berörda politikområdena - som jordbruk, skogsbruk, naturvård, vatten, havsfrågor och fiske, regional- och sammanhållningspolitik, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, transport, energi, förebyggande av katastrofer och markanvändningspolitik.

Förbättra forskning och data - stärka kunskapsbasen och främja innovativ teknik som stöder grön infrastruktur.

Förbättra tillgången till finansiering för projekt för grön infrastruktur - EU-kommissionen ska senast 2014 inrätta en finansieringsmekanism tillsammans med Europeiska investeringsbanken för att stödja projekt för grön infrastruktur.

Stödja projekt för grön infrastruktur på EU-nivå - till slutet av 2015 ska EU-kommissionen genomföra en studie för att bedöma möjligheterna att utveckla ett EU-omfattande nätverk av grön infrastruktur.

Härnäst ska EU-kommissionen utveckla riktlinjer för att visa hur grön infrastruktur kan integreras i de olika politikområdena under perioden 2014-2020. I slutet av 2017 ska kommissionen göra en översyn av utvecklingen av grön infrastruktur och publicera en rapport om gjorda erfarenheter och rekommendationer för framtida åtgärder.

Läs EU-kommissionens pressmeddelandet här

/ Niklas Johansson

15 Maj 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information