Var med och påverka klimatmålen för 2030

Den 27 mars släppte EU-kommissionen sin nya grönbok om EU:s klimat- och energimål för 2030. Med denna inleds även ett offentligt samråd om målens innehåll.  Målen ska bidra till att uppnå den tidigare beslutade målsättningen om att EU:s ska vara ett koldioxidsnålt samhälle och minska växthusgasutsläpp med 80-95 % fram till 2050. 

13-04-02 Factories in Great BritainGrönboken, som är ett offentligt diskussionsunderlag, ger olika intressenter möjligheten att yttra sig om innehållet. Med konsultationen begär kommissionen synpunkter på vilka typer av klimat- och energimål bör fastställas för 2030, på vilka nivåer målen ska ligga; hur samstämmighet mellan olika policyinstrument kan uppnås; hur energisystemen bäst kan bidra till att öka EU:s konkurrenskraft samt hur hänsyn kan tas till medlemsländernas olika kapaciteter.

Sedan tidigare finns det definierade miljömål inom EU 2020 strategin, samt målet att till år 2050 vara ett koldioxidsnålt samhälle. Kommissionen vill ta fram mål för 2030 så snart som möjligt så att ramverket blir en naturligt integrerad del av EU:s långsiktiga energi och klimatplan 2050 samt att företag och investerare vet vilka spelregler som gäller vid verksamhetsplaneringen för denna period. Framförhållning i målsättningarna bidrar till stabilitet för aktörerna som berörs av målen, säger Connie Hedegaard kommissionär med ansvar för klimatfrågor.

Som målsättning för insatsen mot ett koldioxidsnålt samhälle lyfter kommissionen förutom miljömässiga vinster även ekonomiska vinster. Europas beroende av fossila bränslen ökar, vilket innebär ökade kostnader och negativa effekter på ekonomin och unionens konkurrenskraft, säger Hedegaard.  

Konsultationen som är öppen fram till 2 juli 2013 utgår i från grönboken där kommissionen presenterar sina ambitioner. De inkomna synpunkterna kommer tillsammans med medlemsstaternas och EU-institutionernas ståndpunkter ligga till grund för målsättningarna för klimat och energipolitiken till år 2030 som kommer att presenteras i slutet av 2013.

Utöver grönboken offentliggjorde även kommissionen ett samrådsmeddelande för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i Europa samt en rapport där medlemsstaternas arbete gentemot 2020-målen bedöms.

Läs mer om samrådet i kommissionens pressmeddelande
Läs Grönboken i sin helhet
Läs lägesrapporten om förnybar energi
Läs samrådsmeddelande om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

/ Niklas Johansson

 

02 Apr 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information