Cirkulär ekonomi

EU-kommissionen presenterade den 2 juli packetet för en cirkulär ekonomi, ett förslag som ska driva på Europas övergång till en mer grön ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt.

Det innehåller en kommunikation om den cirkulära ekonomin och lagförslag för nya återvinningsmål. Några av målen är bland annat att återvinna 70 % av det kommunala avfallet och 80 % av förpackningsmaterialet senast 2030. Dessutom förbjuds deponering av återvinningsbart avfall från och med 2025 och mål för minskning av marint avfall och köksavfall. Syftet med förslaget är att bidra till ett minskat utsläpp av växthusgaser och en mindre miljöpåverkan.

Den översyn som görs för att stärka avfallsmålen går ut på att Europa ska övergå från en lineär till en mer cirkulär ekonomi, genom en längre livslängd av produkter, där resurser inte bara används en gång och sedan slängs. Bättre produktdesign, innovativa affärsmodelleren, återanvändning, återvinning och energieffektivisering ska hjälpa till i övergången till en cirkulär ekonomi. En minskning av avfall och beroende av kostsamma råmaterial kan stärka EU på den globala marknaden och främja hållbar tillväxt. EU-kommissionen menar att om de nya återvinningsmålen uppnås skulle 580 000 nya jobb skapas. I paketet föreslås också att resursproduktiviteten bör förbättras med 30 % till 2030. Om det nås skulle det skapa ytterligare 2 miljoner fler jobb i EU.

Det lagstiftningspaket som åtföljer meddelandet syftar till att skapa en ram som bidrar till att förverkliga den cirkulära ekonomin, genom mer samstämmiga strategier, smart lagstiftning och aktivt stöd från forskning och innovation och kommer nu att överlämnas till Ministerrådet och Europaparlamentet. Utvecklingen att nå målet för resurseffektivitet kommer att följas genom den europeiska planeringsterminen för ekonomisk styrning.

Packetet för en cirkulär ekonomi antas samtidigt med kompletterande kommunikationer om ett initiativ för grön sysselsättning, en grön handlingsplan för små och medelstora företag, möjligheter till resurseffektivitet i byggsektorn och hållbar mat. Sammantaget blir dessa meddelanden startskottet för en ny agenda för resurseffektivitet för de kommande åren.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Mer information om packetet för en cirkulär ekonomi på EU-kommissionens hemsida

/Martha Bahta

08 Jul 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information