EU-kommissionen godkänner finansiering av nya miljöprojekt inom Life+

Life+ är EU:s miljöfond för programperioden 2007-2013, och de 225 projekt från 28 medlemsländer som nu valts ut blir de sista projekten som får finansiering inom ramen för Life+. Life är namnet på programmet för perioden 2014-2020 vars ramverk kommer att ersätta Life+.

Projekten som kommer att tilldelas medfinansiering från EU delas in i Life+ programmets tre tematiska områden; natur och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning samt information och kommunikation. I Sverige kommer fyra projekt att beviljas medel (som sammanlagt uppgår till 22,4 miljoner euro), dock kommer inget av dessa projekt att bedrivas i Övre Norrland. 

Miljöfonden för 2014-2020
Den nya miljöfonden för perioden 2014-2020 har en budget på 3,4 miljarder euro, drygt en miljard euro mer än vad som tilldelades Life+. Life kommer att delas upp i ett delprogram för miljö och ett för klimatpolitik.

Janez Potočnik, EU-kommissionär ansvarig för miljöfrågor, säger i ett pressmeddelande i samband med godkännandet av de sista projekten inom Life+, att den utökade budgeten för den nya programperioden är en följd av de allmänt erkända framgångar som projekt drivna inom Life+ bidragit till. Miljöfonden ska fortsätta att stödja projekt som ämnar skydda, bevara och förbättra Europas naturkapital, samtidigt som en hållbar tillväxt prioriteras genom investeringar i en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

Läs mer om det nya Life-programmet på EU-kommissionens hemsida

/Åsa Fors

 

06 Maj 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information