EU-kommissionen rekommenderar minimiprinciper för skiffergas

Storskalig hydraulisk spräckning (fracking) används främst för att utvinna skiffergas. Det finns stora förhoppningar till skiffergas som energikälla men tekniken har också gett upphov till oro för hälso- och miljörisker. EU-kommissionen har därför antagit en rekommendation som ska hjälpa medlemsländerna som vill använda tekniken att minska riskerna.

Rekommendationen syftar till att fracking ska omfattas av fungerande miljö- och klimatskyddsåtgärder. De är även tänkta att öka insynen för medborgarna samt bredda vägen för lika konkurrensvillkor och upprätta tydligare ramar för investerare att förhålla sig till. Rekommendationen åtföljs av ett meddelande som behandlar möjligheterna och problemen i samband med utvinning av kolväten genom fracking. Båda dokumenten ingår i ett bredare kommissionsinitiativ som syftar till att införa en integrerad ram för klimat- och energipolitiken för perioden fram till 2030.

Rekommendationen kan ses som minimiprinciper som medlemstaterna uppmanas att följa. Rekommendationen uppmanar bl.a. till att planera för framtida utveckling, göra noggranna bedömningar av miljökonsekvenser och miljörisker, kontrollera den lokala kvalitén på luft, vatten och mark innan drift inleds för att kunna följa eventuella förändringar samt se till att företagen genomgående tillämpar bästa praxis under hela projektet.

EU-kommissionen har uppmanat medlemsländerna att börja tillämpa rekommendationen inom sex månader och från och med december 2014 ska varje medlemsland årligen underrätta EU-kommissionen om vidtagna åtgärder, som sedan kommer göras offentliga.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Jennie Larsson

24 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information