EU:s inre energimarknad i positiv utveckling

13 oktober 2014 antogs av EU-kommissionen lägesrapporten om den inre energimarknaden i EU där viktiga framsteg i energi har genomförts. Framstegsrapporten innehåller huvudsakligt resultat och kvarstående utmaningar men också rapporter om trender och utvecklingen av EU:s framskridande energimarknad. Dessutom har detaljerade analyser genomförts och publicerats i separata rapporter om investeringar, uppdelning och genomförande. Slutligen har 28 landspecifika rapporter antagits med individuella bedömningar av tillståndet i energimarknaderna i medlemsstaterna.

Stor del av den svenska energimarknaden kommer från förnybara energikällor. Den viktigaste energikällan är biobränsle, som står för ungefär två tredjedelar av förnybara energikällor. Sveriges elmarknad fungerar relativt bra enligt den svenska landsrapporten. I Sverige är hanteringen av elnätet överbelastad. En förstärkning av elnätet skulle minska trängseln. Fördelningen av konsumtion är varierande i Sverige där det i de norra delarna av landet finns en överskottproduktion, medan i södra delarna finns en underskottproduktion.

Positiv utveckling av den europeiska energimarknaden
Integreringen av energimarknaden i EU har redan levererat många positiva resultat, till exempel har elmarknadspriserna på el minskat med en tredjedel och gaspriserna var stabila mellan 2008-2012. Numera har konsumenterna fler valmöjligheter när det gäller att välja en energileverantör och många saknade infrastrukturlänkar mellan medlemsstaterna har byggts eller är under uppbyggnad. Gränsöverskridande handel med gas och el mellan medlemsstaterna har ökat där gasledningar används mer effektivit tack vare gemensamma regleringar för användning av gasnätverket. EU:s lagstiftningar ser till att energibolagen inte kan utestänga tillgången till rörledningar eller undanhålla byggandet av infrastrukturlösningar till konkurrenter. EU:s regler garanterar också en rättvis handel på elmarknaden genom att förebygga manipulering av priserna.

Återstående utmaningar är att investera mer i infrastruktur och smarta elnät och implementera gemensam reglering för utbytet av gas och elektricitet genom hela Europa. Statliga ingripanden bör endast ske när säkra energiflöden inte kan garanteras av marknaden samt stärka uppmuntran för ett regionalt samarbete för att snabbare kunna uppfylla behoven och konsumenterna bör bli mer aktiva i energimarknaden genom att följa och anpassa sin energikonsumtion via smarta metrar.

Läs mer om utvecklingen av EU:s inre energimarknad i framstegsrapporten

Läs mer om Sveriges lägesrapport på energimarknaden

/Erica Rönnqvist

28 Okt 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information