Höga klimatmål är inte ett hot mot Europas utveckling anser ledande politiker i Norra Sverige

I ett gemensamt uttalande har politiker från de fyra nordligaste länen i Sverige utalat sig om EU:s energi- och klimatmål till 2030. De vill att Sveriges regering ställer sig bakom EU-parlamentets ambitioner med 40 procents minskning av koldioxidutsläpp, att minst 30 procent av energin ska vara förnybar och åstadkomma en energieffektivisering med 40 procent till 2030.

I uttalandet, som är underskrivet av politiker i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands samt Jämtlands län, ses högre klimatmål som en tillväxtmöjlighet för norra Sverige. Norra Sverige kan bidra till att nå målen genom stora tillgångar till bioråvara samt hög kunskapsnivå inom både industri och universitet. Resurser som idag inte fullt tas till vara på.

– Norra Sverige kan bidra till att uppnå höga klimatmål för Europa och Sverige. Vi har stora tillgångar till bioråvara och hög kunskapsnivå som ännu bättre kan tas tillvara, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

Norra Sverige vill och kan ta sin del av ansvaret för att bidra till ett hållbar global utveckling som bygger på förnybar energi och bioekonomi. Norra Sverige vill även att Sverige är en aktiv part i arbetet med att nya och ambitiösa internationella överenskommelser kommer till stånd.

Läs pressmedelandet

Läs uttalandet

/Jessica Wikström

03 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information