Informationsdag om framtidens europeiska Energiunion för hållbarhet och konkurrenskraft

Maroš Šefčovič, EU-kommissionär med ansvar för Energiunionen och vice-president under den nya Juncker-kommissionen inledde måndagens konferens med att understryka hur energipriser påverkar Europas tillväxt, den ekonomiska återhämtningen från finanskrisen och hållbar utveckling. Det krävs i större utsträckning en mer holistisk syn på energimarknaden i Europa och kopplingen mellan energi och jordbruk, industri, transport, infrastruktur och den digitala marknaden. Den nya europeiska Energiunionen är ett försök att nå dessa mål genom en gemensam europeisk agenda för energimarknaden och genom detta stärka konkurrenskraften.

Under konferensen som hölls den 17 november 2014 deltog många andra nyckelpersoner inom EU:s energisektor, bland annat representanter från Europaparlamentet, Generaldirektoratet för energi och Generaldirektoratet för klimat. Konferensen är ett startskott för den nya kommissionens löften om strävan mot en gemensam europeisk energimarknad för att säkra pålitlig, hållbar och effektiv produktion och import av energi för hela EU. Energiunionen är ett av de tio prioriteringar som den nya EU-kommissionen har understrukit inför den kommande mandatperioden fram till 2019. Ett av målen är också att EU skall ligga i fas med Europa 2020-målen där bland annat 20 % av all europeisk energiförbrukning skall komma från förnyelsebar energi samt att att man skall nå en 20 % ökning av energieffektivitet.

Konferensen webbsändes och går att ladda ner i efterhand från EU-kommissionens hemsida

Ta del av tidigare studier om en samlad europeisk energimarknad

/Ludvig Cronqvist

17 Nov 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information