Klimat- och energimål 2030 på ministrarnas agenda

Den 4:e mars träffades EU:s energiministrar för att diskutera energipriser och EU-kommissionens förslag till klimat och energimål till 2030.  Även på EU:s miljöministrars möte var de kommande klimat och energismålen för 2030 på agendan. De svenska ministrarna var i de stora hela positiva till EU-kommissionens förslag, men vill se ett ambitiösare mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Energiministrarnas möte

- Svenska regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag. Vi är positiva till målet om 27 procent förnyelsebar energi, sa IT- och energiminister Anna-Karin Hatt innan hon gick in till mötet.

Under samanträdet diskuterade ministrarna EU-kommissionens förlag till klimat- och energimål 2030. De ansåg att det är viktigt att kommande klimat- och energipolitik har en rätt balans mellan hållbarhet, koldioxidsnål ekonomi och rimliga energipriser, ett säkert energisystem och konkurrens. Flexibilitet är ett ledord, då olika medlemsländer har olika förutsättningar för att göra övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Ministrarna uttryckte även att de kommande reglerna för statligt stöd inte bör minska den flexibilitet som krävs för att uppfylla klimat- och energimålen på ett effektivt sätt.

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om energipriser och kostnader i Europa, vilket diskuterades under energiministrarnas möte. Diskussionen berörde främst hur de bättre kan anpassa industri- och konsumentpriser, de höga variationerna mellan medlemsländerna av vad elpriset består av samt vilka åtgärder som kommissionen föreslagit för att minska energikostnader. Ministrarna var i det stora hela positiva till EU-kommissionens förslag och påpekade behovet av att slutföra den inre energimarknaden under 2014. De såg även ett behov för hushållen och industrin att fortsätta minska sin energiförbrukning och satsa på energieffektivisering.

Miljöministrarnas möte

Sveriges miljöminister Lena Ek meddelade innan hon gick till mötet att Sverige vill se en 50-procentig minskning av växthusgaser. Under mötet diskuterade hon tillsammans med de övriga europeiska miljöministrarna EU-kommissionens förslag till klimat- och miljömål 2030. Ministrarna tyckte att EU-kommissionens syften med målen var bra. Syftena är att nå en balans mellan en hållbarmiljö, konkurrenskraft och energitillgång. Under rådsmötet kom de överens om att minskade utsläpp av växthusgaser ska vara centrala i målen. Många av delegationerna var positivt inställda till att medlemsländerna i förslaget ges mer flexibilitet att bestämma över de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att nå de övergripande målen. Ministrarna var ännu inte ense kring vilken ambitionsnivå som målen bör ligga på eller hur många mål som bör sättas upp. Handeln med utsläppsrätter sågs generellt sett som ett viktigt instrument för att minska utsläpp, dock måste dess framtida utformning diskuteras.

Nästa steg

Energi- och klimatmålen kommer att diskuteras vidare i Europeiska rådet 20-21 mars.

Läs mer om energiministrarnas möte

Läs mer om miljöministrarnas möte

/Jessica Wikström

10 Mar 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information