NSPA:s åtar sig att arbeta för smarta städer och samhällen inom EIP

Smart-CitiesDet gränsöverskridande nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bestående av norra Sverige, Norge och Finland, har gått med i European Innovation Partnerships (EIP) inom Smart Cities and Communities, det europeiska innovationsparterskapet för smarta städer och samhällen. Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem kopplat till smarta städer och samhällen genom samarbete mellan olika aktörer samt mellan olika geografiska områden. Nu kan du ta del av NSPA:s åtagande i EIP som stöds av över 40 aktörer i NSPA-området, Spanien och Polen.

Huvudsakligt fokus inom NSPA:s åtagande kommer ligga på hållbar landsbygd och samhällsbyggnad samt att utveckla nätverk av aktörer som är intresserade av att arbeta med utveckling av landsbygdsområden och glesbefolkade regioner i Europa inom områdena för energi, transport och mobilitet, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Initiativet skapar förutsättningen att utveckla konsortium med aktörer som är intresserad av att samarbeta inom dessa områden. Från Västerbotten och Norrbotten deltar idag 14 aktörer och förutom NSPA-länderna deltar även Spanien och Polen. Fler aktörer som är intresserade av att ingå i sammanslutningen är välkomna att delta.

Prioriterade områden för NSPA är:
- Sustainable Urban Mobility
- Integrated Infrastructures and Processess across Energy
- ICT and Transport,
- Citizen Focus
- Integrated Planning
- Policy
- Regulation and Management
- Knowledge Sharing
- Standards
- Baselines and Performance Indicators and Metrics
- Business Model
- Procurement and Funding.

Vad är European Innovation Partnerships?
Europeiskt innovationspartnerskap för smarta städer och samhällen samlar städer, industri och medborgare för att förbättra det urbana livet genom fler integrerade, hållbara lösningar. Detta inkluderar innovation, bättre planering, ett deltagande arbete, en högre energieffektivitet, bättre transportlösningar samt smarta lösningar för informations- och kommunikationsteknologi. Syftet är att privata och offentliga aktörer ska samarbeta för att hitta sektorsövergripande lösningar på samhällsproblem/utmaningar kopplat till ”smarta” städer och samhällen.

För de aktörer som bestämmer sig för att bli medlem av EIPn för smarta städer och samhällen handlar det framförallt om möjligheten till erfarenhetsutbyten med andra som är duktiga inom området. Det är också en bra möjlighet att marknadsföra sin kommun eller region samt hitta partners för kommande projekt. EIP-medlemmar kommer även att utgöra viktiga dialogpartner till EU-kommissionen med samlad spetskunskap inom området inför kommande utlysningar, arbetsprogram och liknande. Det kostar inget att vara med i EIP, men det finns heller ingen finansiering att söka.

EIP-medlemmar från Norrbotten och Västerbotten:
 - Piteå Science Park AB
 - Luleå Tekniska Universitet
 - Luleå Tekniska Universitet/dep. of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
 - Luleå Tekniska Universitet/dep. of Civil, Environmental and Natural Resource Engineering, Architecture group
 - Luleå Tekniska Universitet/Enabling ICT
 - LTU Business
 - LTU-CDT-Botnia Living Lab
 - Umeå Universitet/external relations
 - Dataföreningen i Norr
 - Luleå Kommun
 - Piteå Kommun
 - Kiruna Kommun
 - Umeå Kommun
 - Skellefteå Kommun

Om du har frågor kontakta gärna Charlotte Andersdotter eller Lars Wikman på North Sweden European Office.

Här kan du läsa mer om NSPA:s åtagande i EIP

Läs mer om NSPA

Läs mer om EIP

/Erica Rönnqvist

17 Nov 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information