Nu finns nya möjligheter att samarbeta med det europeiska institutet för innovation och teknologi

Det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) meddelade den 14 februari att urvalsprocessen till institutets så kallade Knowledge and Innovation Communities (KICs) är igång. Utlysningen rör i nuläget aktörer som är verksamma inom två områden; hälsosamt leverne och aktivt åldrande samt hantering av råmaterial.

Det europeiska institutet för innovation (EIT) kommer under de närmaste sju åren att få 2.7 miljarder euro inom ramen för Horisont 2020-programmet för att främja innovation i Europa.

KICs är autonoma samarbeten, utformade av EIT, mellan privata och offentliga aktörer inom olika områden. Syftet med dessa samarbeten är att föra samman elitspelare som utbildningsinstitutioner, forskningscenter, företag och andra organisationer som ägnar sig åt att möta samhälleliga utmaningar genom utveckling av produkter, tjänster och processer.

I nuläget finns tre stycken KIC-samarbeten i rullning, och EIT planerar att sjösätta fem nya KICs inom de närmsta åren. Två av dessa ingår i den aktuella utlysningen:

1. Innovation för hälsosamt leverne och aktivt åldrande
2. Råmaterial: hållbar utvinning och bearbetning, återvinning etc.

För att ansöka krävs att aktörer organiserar sig i konsortier. Dessa konsortier måste bestå av minst tre olika organisationer, etablerade i minst tre olika medlemsländer. Minst ett högre lärosäte och ett privat företag måste ingå i samarbetet.

Ansökningsprocessen är öppen till och med den 10 september 2014

För mer information om utlysningen här eller kontakta Mona Mansour på North Sweden.

Mer utförlig beskrivning och ansökningsdetaljer från EIT här

I anslutning till utlysningarna anordnas en informationsdag den 14 mars i Budapest, läs mer här

/Åsa Fors

17 Feb 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information